Příběhy z praxe

Na skupinách „učíme se učit“ budeme lépe reagovat na specifické potřeby účastníků

Mgr. Daniela Štohandlová, Mgr. Lenka Matoušková
Příběhy z praxe

Skupina „učíme se učit“ je skupinové setkání, kde děti pomocí speciálních pracovních listů rozvíjí schopnost myslet, vyjadřovat se a učit se. V roce 2022 jsme realizaci těchto skupin pro děti v mladším školním věku rozšířili i do Jaroměře. V Hradci Králové si lektorka rozšířila kvalifikaci o kurz FIE Basic, takže nově můžeme na skupině lépe reagovat na specifické potřeby jejích účastníků.

Kolegyně, Mgr. Daniela Štohandlová, vede hradeckou skupinu „učíme se učit“ v Aufori již třetím rokem. Zeptali jsme se jí, v čem vidí výhody rozšiřujícího kurzu FIE Basic – o co vlastně jde, komu je Basic určený a které materiály Ti přijdou zvlášť vhodné pro cílovou skupinu dětí ze sociálně ohrožených rodin?

Kurz FIE Basic je primárně zaměřený na děti ve věku 3-8 let, ale je velmi dobře využitelný i u starších dětí se speciálními potřebami a u dětí, u kterých jsou kognitivní funkce na nízké úrovni. Děti nejen z naší cílové skupiny často selhávají v plnění úkolů ne kvůli nedostatku znalostí nebo nízkému intelektu, ale kvůli nízké míře dovedností v oblasti tvoření strategií pro vyřešení úkolu. Díky FIE Basic se děti naučí lépe se orientovat v zadání úkolu, naučí se tvořit a následně využívat vhodné strategie, díky kterým se jim úkol podaří splnit. Děti se dokáží lépe soustředit a zaměřovat se na řešení úkolu. Jsou schopni hledat svá vlastní řešení, díky kterým získávají větší sebedůvěru. U dětí se dále rozvíjí vyjadřovací schopnosti, rozšiřuje se jim slovní zásoba a naučí se vhodným způsobem argumentovat v kolektivu dalších dětí.

Z jednotlivých instrumentů bych vyzdvihla pracovní listy ‚Emoce‘, které rozvíjí sociální dovednosti dětí, učí se v nich poznávat emoce svoje i druhých, učí se, jak na emoce reagovat a jak být vůči ostatním empatičtí. Díky instrumentu ‚Od jednotky ke skupině‘ se děti naučí mimo jiné základní matematické operace, jako je násobení a dělení. Nenaučí se je pouze používat, ale porozumět jim. Tyto matematické dovednosti jsou základem úspěchu pro další pokračování v matematice a u naší cílové skupiny často chybí i ve vyšším věku. Do FIE Basic je také zapojen materiál ‚Taktilní vnímání‘, ve kterém se děti učí vnímat předměty více smysly a tím se lépe soustředit.

Odkdy s novými instrumenty začnete na skupině pracovat?

Teď je pro děti objednáváme a začneme co nejdříve. Skupina běží v novém roce bez přerušení a zároveň přibíráme případné nové zájemce.“

Skupiny "učíme se učit" probíhají s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí, Královéhradeckého kraje a Města Hradec Králové.
V pátek 24. května bude ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hradci králové z provozních důvodů uzavřena. Kontaktovat nás můžete na telefonu: 774 855 749.